Bieg 5 km

 1. Cele:

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

Promocja Miasta Częstochowa.

 

 1. ORGANIZATOR:
 • Klub Sportowy City Cross
 • Gmina Miasto Częstochowa

 

 1. TERMIN i MIEJSCE:
 • termin: 1 maj 2016 r.
 • start: 9:00 Stary Rynek, Częstochowa
 • meta: Plac im. Władysława Biegańskiego, Częstochowa
 • BIURO ZAWODÓW: Hala Sportowa IV Liceum ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
  w Częstochowie (wejście od ul. Racławickiej)

 

 1. TRASA:
 • Dystans: 5 km –nawierzchnia asfaltowa, teren.
 • Jedna pętla prowadzona ulicami Częstochowy

 

 1. UCZESTNICTWO:
 • Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie, które w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie będą zobowiązane do okazania przy weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1). Opiekun prawny bierze pełna odpowiedzialność za udział osoby nieletniej w wydarzeniu sportowym. Brak oświadczenia uniemożliwia udział w biegu.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów. Podczas weryfikacji należy przedstawić: dowód tożsamości oraz w ewentualnych sprawach spornych – dowód wpłaty opłaty startowej.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek
  i zawodników na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału
  w Biegu na 5 km i wyrażających zgodę na udział w Biegu na 5km na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających
  z charakteru tego wydarzenia. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 • Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu ukończenia biegu wynoszący 40:00 min (czas brutto). Po przekroczeniu tego limitu uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zejścia z trasy biegu. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność oraz ponoszą za to odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 • Warunkiem udziału w biegu na 5 km jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących biegu na 5 km. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Ponadto wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach
  i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
 • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28.04.2016r. lub wyczerpania limitu zgłoszeń (Liczy się kolejność wpłat). Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą startową w wysokości 20 zł do 31.03.2016r. oraz 30zł do 28.04.2016r.
 • UWAGA: ZGŁOSZENIA I OPŁATY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE ORGANIZACYJNYM MARATONU.
 • Zgłoszenia przez Internet do dnia 28.04.2016 r. poprzez niżej wymienioną stronę:

– www.citycross.pl

www.maratonypolskie.pl

– www.maraton42200.pl

Po tym terminie zgłoszenie  nie będzie możliwe.

 • Limit uczestników startujących w Maratonie i w Biegu na 5 km to łącznie 1000 osób.
 • Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie:

– 01.05.2016r. od godz. 6.00 do godz. 7.30 w Biurze Zawodów w Hali Sportowej IV Liceum ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie (wejście od
ul. Racławickiej)

 • Dnia 01.05.2016r o godz. 7.30 następuje zamknięcie biura zawodów i nie będzie możliwości weryfikacji zawodników i odbioru pakietów startowych.
 • Pomiar czasu będzie dokonany przy użyciu chipów przymocowanych do numerów startowych. Oficjalnym czasem jest czas brutto.
 • Opłaty wpisowego należy dokonywać przelewem elektronicznym umieszczonym na formularzu zgłoszeniowym po dokonaniu zgłoszenia i zalogowaniu się do konta.
  Uiszczenie opłaty spowoduje automatyczne umieszczenie na liście startowej.
 1. KLASYFIKACJE
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (I-III),
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K/M -18 – (18-29 lat)

K/M -30 – (30-39 lat)

K/M -40 – (40-49 lat)

K/M -50 – (50-59 lat)

K/M -60 i starsze (powyżej 60 roku życia)

 • Najlepszy Częstochowianin i Częstochowianka

 

 1. KOMUNIKAT
 • Komunikaty i zdjęcia z imprezy dostępne będą on-line na stronach:

– www.citycross.pl

– www.maratonypolskie.pl

– www.maraton42200.pl

– www.facebook.com/CzestochowaCityCross

 

 1. NAGRODY
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
 1. 250 zł
 2. 350 zł
 3. 150 zł
 • Kategorie wiekowe – Nagrody rzeczowe (I miejsce)

 

 1. WYŻYWIENIE
 • Wszystkim zawodnikom przysługuje ciepły posiłek wydawany po biegu w stołówce przy Biurze Maratonu,  w dniu 01.05 w godz. 11.00
 • Pozostałe wyżywienie na własny koszt uczestników.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na Placu im. Władysława Biegańskiego, Częstochowa
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu
  na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. Chipy będą przyklejone do numerów startowych.  Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Nie ma możliwości wymiany koszulek z pakietu startowego na inny rozmiar.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
  w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje
  są ostateczne i niepodważalne.
 • Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Bieg jest współfinansowany przez Gminę Miasto Częstochowa.
 • Na trasie biegu na 5 km przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w biegu, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie biegu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących.  Osoby bez ważnego numeru startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę i sędziów.
  W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
 • Bieg na 5 km będzie rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 • Szatnie i natryski usytuowane będą na terenie Biura zawodów – Hala Sportowa IV Liceum ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie (wejście od ul. Racławickiej).
 • Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Biegu na 5 km